Jak naše vinařství zpracovává Vaše údaje

Cookies
Co jsou cookies?
Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívené webové stránky odešlou do prohlížeče. Cookies tak umožňují webovým stránkám zaznamenat informace o návštěvnících konkrétních webových stránek, to pak znamená, že procházení webových stránek je mnohem jednodušší. Cookies jsou důležité, užitečné a pro návštěvníky webových stránek nejsou nebezpečné.
k čemu cookies slouží?
Cookies slouží k ukládání vašeho nastavení vyhledávání, k výběru vhodných reklam a k ukládání nastavení reklam, ke sledování počtu návštěvníků webových stránek, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat. Cookies nám pomáhají zlepšovat naše služby. Na jejich základě pak uzpůsobujeme marketing a webové stránky potřebám našich návštěvníků a zajišťujeme tak funkční a bezproblémové prostředí. Cookies neslouží k získávání citlivých osobních dat, přičemž cookies nelze využít pro zjištění totožnosti konkrétního návštěvníka webových stránek.
Jaké cookies používáme?
Využíváme vlastní cookies a cookies třetích stran, které nám pomáhají zlepšovat efektivnost reklam na našich webových stránkách a stránkách třetích stran. Cookies třetích stran jsou pod správou této třetí strany, přičemž nemáme přístup k zápisu ani čtení těchto údajů. Naše webové stránky využívají nástroje a služby poskytované zejména společností Google a Facebook, tzn. Google Tag Manager, Google Universal Analytics a Google Ad Words.
Rozsah a použití cookies?
Jednotlivé druhy cookies mají různý rozsah zpracování. Do ukončení prohlížení webových stránek se ukládají do vašeho počítače dočasné cookies, naopak trvalé cookies jsou ve vašem počítači uloženy déle.

-     Nezbytné cookies – zajišťují základní funkce webových stránek a jsou důležité pro jejich správnou funkci, přičemž tyto soubory neukládají osobní data návštěvníků
-     Volitelné cookies – shromažďují osobní data návštěvníků webových stránek, přičemž nejsou důležité pro správnou funkci webových stránek
Povolení nebo zakázání cookies?
Používáním našich webových stránek udělujete souhlas s používáním souborů cookies. Nesouhlasíte-li s používáním souborů cookies nebo chcete-li odvolat souhlas s používáním souborů cookies, a přitom setrváváte na našich webových stránkách, musíte provést vhodné úpravy nastavení přímo ve vašem webovém prohlížeči. Určité soubory cookies mají vliv na správnou funkci webových stránek, bez jejich povolení nebudete schopni plně využít všech vlastností webových stránek. Níže naleznete odkazy na vybrané webové prohlížeče, kde najdete informace o samotných cookies, jejich povolení, zakázání atd.

(Neneseme žádnou odpovědnost za funkčnost jednotlivých odkazů ani za informace uvedené pod jednotlivými odkazy.)
Cookies Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Cookies Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Cookies Internet Explorer
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Cookies Safari
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Cookies Opera
https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/

Nesouhlasíte-li s výše uvedeným, opusťte naše webové stránky a nadále je nepoužívejte.
Informace o ochraně a zpracování osobních údajů
Obchodní firma Marek Šurýn, IČ: 68685386, se sídlem Perná, Perná č. p. 16, PSČ 691 86,jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“), které mu budou subjektem údajů poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto důvěrné osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“).

Správce prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, získané na základě uzavřené smlouvy nebo vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity k uskutečnění plnění vyplývajícího ze smlouvy (objednávka vína a/nebo rezervace ubytování), případně k plnění zákonné povinnosti dle platné právní úpravy. Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně se souhlasem subjektu údajů, jedná se zejména o jméno, příjmení / obchodní firma / IČ, telefonní číslo, e-mail, adresa / sídlo obchodní firmy.

Správce si vyhrazuje právo využívat neosobní údaje poskytnuté subjektem údajů na základě využívání online nástrojů, jako jsou webové stránky správce, sociální sítě (Instagram a/nebo Facebook) a další aplikace třetích stran, které správce používá pro podnikání, jedná se zejména o informace týkající se hardwaru, softwaru, lokality a IP adresy.

Poskytnuté osobní údaje nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím stranám či třetím zemím, s výjimkou uvedenou dále v textu. Případní příjemci osobních údajů, mimo zaměstnance správce, mohou být orgány veřejné moci, poskytovatelé údržby informačních systémů, poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Správce osobních údajů si počíná tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a zároveň, aby chránil osobní údaje subjektu údajů před neoprávněným zásahem.

Subjekt údajů dává správci souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti smlouvy nebo do doby, než subjekt údajů vysloví nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu však není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě, že osobní údaje jsou zpracovány z důvodu plnění smlouvy (objednávka vína a/nebo rezervace ubytování) nebo plnění zákonné povinnosti, nikoli na základě uděleného souhlasu.

Subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté správci sděluje dobrovolně. Souhlas udělený správci je platný až do odvolání souhlasu samotným subjektem údajů.

Subjekt údajů má právo dle čl. 13 odst. 2 písm. b) nařízení na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost a právo vznést námitku. V případě, že subjekt údajů bude jakkoliv nespokojen se zpracováním jeho osobních údajů správcem, může podat stížnost přímo jemu nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je dostupných na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Cookies Opera
Správcem osobních údajů je obchodní firma Marek Šurýn, IČ: 68685386, se sídlem Perná, Perná č. p. 16, PSČ 691 86.

Správce lze kontaktovat na následujících e-mailových adresách:
-     penzion@pergen.cz
-     vinarstvi@pergen.cz

A dále na poštovní adrese:
-     Perná č. p. 16, 691 86 Perná (Penzion)
-     Perná č. p. 50, 691 86 Perná (Vinařství)
-     Perná č. p. 176, 691 86 Perná (Sklep)

Případně na tel. čísle: +420 602 776 105.
Jaké osobní údaje zpracováváme?
     A.      Zpracováváme osobní údaje, které nám sami sdělíte, tzn. údaje, které především vyplníte v objednávkovém a/nebo rezervačním formuláři. Jedná se zejména o:
         -     jméno, příjmení / obchodní firma / IČ, telefonní číslo, e-mail, adresa pro doručení /sídlo obchodní firmy – v případě objednávky vína
         -     jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail – v případě rezervace ubytování

     B.     Zpracováváme případně další osobní údaje, mimo výše uvedené, které nám sami sdělíte/poskytnete, ať už osobně, prostřednictvím e-mailu či telefonu, případně jiného zařízení.

     C.     Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete na základě používání našich webových stránek. Jedná se zejména o:
         -   IP adresa, typ prohlížeče, časové pásmo, zobrazené produkty, délka návštěvy
         -   další softwarové a hardwarové údaje

     D.     Zpracováváme osobní údaje, které jsou veřejně dostupné z rejstříků, evidencí, registrů apod.
Proč osobní údaje zpracováváme – účel zpracovávání?
Osobní údaje zpracováváme především za účelem uzavření a plnění smlouvy (objednávka vína a/nebo rezervace ubytování), objednávek a poptávek, poskytnutí služby, produktu, případně informace, dále za účelem analýzy dat, testování, statistických účelů, jako je měření účinnosti reklamy apod. a na základě zákonného důvodu či oprávněného zájmu.
Komu poskytujeme osobní údaje?
K osobním údajům má přístup pouze správce a jeho případní zaměstnanci. Osobní údaje sdílíme pouze s důvěryhodnými osobami pouze v rámci skupiny, tzn. osobní údaje budou poskytnuty osobám, které nám pomáhají plnit smluvní povinnosti (externí spolupracovníci, dodavatelé, poskytovatelé platebních služeb, poštovních a doručovacích služeb, správci webových stránek apod.) tedy ty osoby, které nám poskytují vhodné záruky, že zpracování splňuje všechny požadavky právních předpisů, chrání práva a osobní údaje, přičemž tyto osoby mají k osobním údajům přístup jen v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje neposkytujeme do třetích zemí.
Jak osobní údaje zabezpečujeme?
Správce přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření za účelem maximální ochrany osobních údajů subjektu údajů a minimalizoval tak neoprávněný přístup k těmto údajům, a to jak pro osobní údaje uchovávané v elektronické podobě, tak pro osobní údaje uchovávané v listinné podobě.
Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvních závazků a k plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje poskytnuté na základě vašeho souhlasu uchováváme jen do doby odvolání souhlasu. Osobní údaje budou uchovávány maximálně do zákonem stanovené doby. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje zlikvidovány. Osobní údaje budou rovněž zlikvidovány dojde-li z vaší strany k odvolání souhlasu.
Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
     A.     Právo na přístup - subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány

     B.     Právo na opravu - správce bez zbytečného odkladu opraví na žádost subjektu údajů nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, přičemž neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit

     C.     Právo na výmaz - povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá

     D.     Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů

     E.     Právo vznést námitku - proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku

     F.     Právo na přenositelnost - dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, kdy tyto údaje může následně předat jinému správci nebo pokud je to technicky možné, zažádat, aby si je správci předali mezi sebou

     G.    Právo odvolat souhlas – toto právo se neuplatní, jestliže osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy, nikoli na základě uděleného souhlasu

Subjekt údajů má právo se kdykoliv obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že při zpracovávání jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů: Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111 (ústředna)
emailová adresa: posta@uoou.cz
internetové stránky: www.uoou.cz

Uvedená práva lze uplatnit prostřednictvím e-mailové nebo korespondenční adresy správce, uvedeno v textu výše. Na tyto adresy se lze obrátit také v souvislosti s žádostí o doplňující informace týkající se uvedených práv.

Subjekt údajů tímto stvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, současně potvrzuje, že souhlas uděluje informovaně a jednoznačně. Subjekt údajů také potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.
vinařství Pergen Mikulov